Gør noget godt for klimaet
- plant mere skov
Start med gratis rådgivning
Gør noget godt for klimaet
- plant mere skov
► Start med gratis rådgivning

Plant mere skov og hjælp klimaet

Hvis du gerne vil gøre noget godt for klimaet, kan du lytte til forskernes bud på, hvorfor mere skov har et stort potentiale for at bidrage til gode klimaløsninger:

Nye danske skove er formidable til via fotosyntesen at opsuge CO2 fra atmosfæren og binde det i træernes stammer, grene og blade. 

Med tiden opbygger træerne en stor kulstofpulje i skoven. Kulstof der enten vil blive i skoven til træerne rådner eller lagres i produkter, når træet anvendes til byggeri eller i andre træprodukter. 

Efter blot 20 år kan ny skov på et areal svarende til en fodboldbane effektivt have trukket op til 155 tons CO2 ud af atmosfæren. På det tidspunkt vil skoven også have leveret det første træ til plader, papir og energi. 

Når der plantes ny skov, bliver der typisk plantet 20-100 gange flere træer end der bliver stående til hugstmodenhed. De fleste af træerne fældes løbende for at gøre plads til at de bedste træer kan vokse. 

Nye skove leverer dermed dobbelt på klimafronten: 

⇒ De opsuger effektivt CO2 fra atmosfæren og lagrer det i træerne. 

⇒ Når træerne fældes kan de bruges til produkter. Jo flere fossilt baserede produkter der med tiden erstattes med træbaserede jo bedre for klimaet. 

Kilde: Dansk Skovforening

Hvis du gerne vil gøre noget godt for klimaet, kan du lytte til forskernes bud på, hvorfor mere skov har et stort potentiale for at bidrage til gode klimaløsninger:

Nye danske skove er formidable til via fotosyntesen at opsuge CO2 fra atmosfæren og binde det i træernes stammer, grene og blade. 

Med tiden opbygger træerne en stor kulstofpulje i skoven. Kulstof der enten vil blive i skoven til træerne rådner eller lagres i produkter, når træet anvendes til byggeri eller i andre træprodukter. 

Efter blot 20 år kan ny skov på et areal svarende til en fodboldbane effektivt have trukket op til 155 tons CO2 ud af atmosfæren. På det tidspunkt vil skoven også have leveret det første træ til plader, papir og energi. 

Kilde: Dansk Skovforening

Vidste du at:

Træer optager CO2

 • En hektar plantet skov kan med tiden optage i gennemsnit ca. 11 tons CO2 årligt, hvilket svarer til udledningen fra ca. 2 danskere. 

Træ som byggemateriale gavner klimaet

 • Bygningers CO2-udledning kan halveres ved at bruge træ frem for fx stål og beton.
 • For hver m3 træ, der bliver anvendt i bygninger lagres 0,9 ton CO2. 
 • Hver m3 træ, der erstatter fx stål og beton som byggemateriale, giver en substitutionseffekt på 1,1 ton CO2.  

Der bliver brug for mere træ

 • I 2050 vil brugen af træ i verden være firedobblet mener forskere. 
 • Fremtidens brændstof skal laves af træ. El og træbiomasse kan sammen skabe biobrændstof til transportsektoren.

Det enkelte træ gør også en forskel

 • Et 100 årigt stort løvtræ i skoven (diameter på 50 cm og en højde på 32 m) har bundet 4,3 tons CO2. 
 • Alle træer er gode for klimaet, men de mest effektive træer til at optage CO2 er nåletræer. 
 • I skoven kan indblandes hurtigtvoksende træarter fx lærk og poppel, som øger optaget af CO2 og derved hurtigere skaber biomasse, der kan erstatte fossile energikilder. 

Kilde: Dansk Skovforening

 

Træ er grøn energi

Træ fra din skov kan sammen med andre danske skove levere 7% af det samlede danske energiforbrug (2019). Energi i træerne bliver opsamlet fra solen sammen med CO2 gennem træernes fotosyntese.

Når træet brændes af, bliver der afgivet CO2 igen. Men så længe der ikke fældes mere træ end skovene vokser hvert år,  bliver der optaget samme mængde CO2 i det biologiske kredsløb, som der bliver afgivet ved afbrænding.

I Danmark er regnskabet positivt og skovene lagrer hvert år 2,4 mio. tons CO2 (ca. 5 % af Danmarks udledning), da vi fælder mindre træ i skovene end de vokser. Samtidig producerer skovene klimavenlige træprodukter og træ til energi.

Det er et faktum at fossile brændsler udleder millioner års indlejret kulstof til atmosfæren. For at nå klimamålet om CO2-neutralitet i 2050 har vi brug for mere grøn energi.

Den grønne energi kan også komme fra solceller og vindmøller, men det har den ulempe, at de kun leverer når solen skinner og vinden blæser. Skovene optager hele tiden CO2 og kan samtidig levere biomasse til energi, når det efterspørges og når behovet er størst.

De danske skove kan producere langt mere træ, hvor en del kan bruges til at erstatte fossile brændsler som olie, kul og gas. Det bidrager til målsætningen om et fossilfrit samfund i fremtiden på både kort og langt sigt:

 • På kort sig som erstatning for kul, olie og gas i vores kraftvarmeværker.
 • På langt sigt som biobrændstof fx til transportsektoren.

Træ kan omdannes til mere avancerede biobrændstoffer og anvendes i transportsektoren. Det giver stor forsyningssikkerhed for Danmark, når energiressourcen kan lagres.

Kilde: Dansk Skovforening

Træ er grøn energi

Træ fra din skov kan sammen med andre danske skove levere 7% af det samlede danske energiforbrug (2019).

Når der plantes ny skov, bliver der typisk plantet 20-100 gange flere træer end der bliver stående til hugstmodenhed.

De fleste af træerne fældes løbende for at gøre plads til at de bedste træer kan vokse. 

Nye skove leverer dermed dobbelt på klimafronten: 

⇒ De opsuger effektivt CO2 fra atmosfæren og lagrer det i træerne.

⇒ Når træerne fældes kan de bruges til produkter. Jo flere fossilt baserede produkter, der med tiden erstattes med træbaserede, jo bedre for klimaet. 

​Kilde: Dansk Skovforening

ER DU KLAR TIL AT BLIVE KLIMAVENLIG SKOVEJER?

Book gratis rådgivning