NYHEDER OM SKOVREJSNING
KONTAKT EN SKOVFOGED
NYHEDER
OM SKOVREJSNING
KONTAKT EN SKOVFOGED

70 millioner kr. til ny skovrejsning i hele Danmark

Puljen til ny skovrejsning er større end nogen side før. De sidste års succes betyder, at tilskudspuljen bliver øget til 70 millioner for nye skovrejsningsprojekter i 2020. Derudover bliver midlerne tilgængelige for arealer, som tidligere lå uden for ordningen, så der kan søges til arealer i hele Danmark. 

Der er mere fokus på grønne hensyn, som i højere grad end tidligere tilgodeser miljø og klima. Vi får mulighed for at lave bredere skovbryn og bruge flere buske, små træer og ammetræer i skovbryn og bevoksninger. Det skaber herlighed og øger naturens flora, fauna og biodiversitet. 

Helt særligt er det, at der kan gives tilskud til arealer, som ligger uden for ‘kystvandoplande med kvælstofindsatsbehov’. Det gælder for eksempel jordejere på Sjælland og øerne, Nordjylland, Djurs og Bornholm, som nu også kan få tilskud til nye skovrejsningsprojekter. 

Den nye ansøgningsrunde er åben i perioden 01.juli - 30. september 2020. Derfor er der al mulig god grund til at komme i gang med ansøgningsarbejdet nu.

► Læs mere om skovrejsning her

► Læs mere om tilskud til skovrejsning her

► Book et gratis rådgivningsmøde her

Tilskud til alle ansøgninger om skovrejsning i 2019

Der er tilskud til alle ansøgninger om privat skovrejsning, der opfylder kriterierne i 2019. Tilskudspuljen er blevet øget med 15,2 mio. kr., så der i alt er ca. 50 mio. kr. til ny skovrejsning, som er en del af regeringens kvælstofindsats mod et bedre klima.

Skoven giver skønne mangfoldige naturoplevelser året rundt. Og skoven har flere fordele - den bidrager også til et bedre klima. Skovens træer binder CO2, og skoven renser luften for skadelige partikler, som er med til at regulere temperaturen på jorden. 

Derfor støtter man politisk skovrejsning med en tilskudordning, der betyder, at du som jordejer af landbrugsjord kan plante skov betalt af staten. 

Du kan få 32.000 kr. i tilskud pr. ha. til plantning, som kan kombineres med løbende landbrugsstøtte uden bagkant. Begynd planlægning af din nye skov nu, så du er klar når ansøgningsfristen starter. 

► Se dine muligheder for at få tilskud her 

Hvis du også vil være skovejer kan du kontakte os her eller booke et gratis rådgivningsmøde her. Vi glæder os til at tale med dig!  

Der er tilskud til alle skovrejsninger 

Landbrugsstyrelsen er i gang med at behandle skovrejsningsansøgningerne. Der er 279 ansøgninger, som kan føre til 1500 hektar ny skov i Danmark.

I modsætning til tidligere år vil der ikke blive prioriteret i ansøgningerne, da puljen er stor nok til at dække godkendte tilskudsansøgninger.

Alle ansøgninger, der opfylder kravene, vil modtage støtte til skovrejsning.
De første nye skovejere vil modtage svar i december og landbrugsstyrelsen forventer at have svar til alle ansøgere i starten af 2020, så de nye skove kan etableres i 2020.

► Læs Landbrugsstyrelsens meddelelse her

Om tilskud til privat skovrejsning

Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20 og er 100% finansieret af EU.  Den har til formål at etablere nye skove, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstof til søer, fjorde og/eller indre farvande, på privatejede landbrugsarealer.

Vi skal have mere vild skov i Danmark

Miljøstyrelsen har givet tilsagn om erstatning til skovejere for 27 nye urørte skove. Det er en den største stigning i privat urørt skov og for første gang kommer der også urørt skov udenfor Natura 2000-områder.

De nye urørte skove udvikler sig som urskov og er godt for biodiversiteten. Skoven vil med tiden udvikle gode levesteder for sjældne plante og dyrearter i døde træer med svampe og spættehuller, væltede stammer på skovbunden og et stort antal sumpe. moser og lysninger.  

Skovejere af ny, urørt skov får en økonomisk kompensation i en størrelsesorden, som normalt først opnås, når skoven bliver solgt. Jagtrettigheder og adgangsforhold bliver ikke ændret, når skovene bliver urørte. Tilskud til urørt skov har været muligt siden 2017 og interessen fra skovejerne er stigende. 

► Læs Miljøstyrelsens pressemeddelelse her 

► Læs om tilskud til urørt skov her