NYHEDER OM SKOVREJSNING
KONTAKT EN SKOVFOGED

Ansøgningsfrist 30. juni 2024 for privat skovrejsning

Lodsejere kan søge tilskud til ny skovrejsning fra den samlede pulje på 90 mio kr. Ordningen giver mulighed for, at nye skovrejsningsprojekter kan igangsættes allerede, når ansøgningen er sendt til Landbrugsstyrelsen i modsætning til tidligere ordninger, hvor projektet først kunne påbegyndes efter tilsagn var givet. 

I praksis betyder det, at du kan indgå aftaler med leverandører, bestille, få leveret og betale for materialer og ydelser til projektet, når ansøgningen er indsendt. Du skal kunne dokumentere alle aftaler og udgifter til Landbrugsstyrelsen. Det er også vigtigt at bemærke, at der ikke er garanti for tilskud, før du har modtaget tilsagn til dit projekt fra Landbrugsstyrelsen.  

Naturplant kan hjælpe med dit skovrejsningsprojekt - lige fra idé, projektering, ansøgning og udførsel. 

👉 Kontakt os her

 

Beskrivelse af tilskudsordningen: 

Når du rejser ny skov, bidrager du til at forbedre klimaet og miljøet, da din skov er med til at binde CO2, reducere kvælstof i vandmiljøet og beskytte drikkevandsressourcerne. 

Tilskudsordningen henvender sig til private og kommunale ejere af landbrugsjord, som ønsker at plante skov på minimum 2,00 hektar. 

Du kan søge om tilskud til privat skovrejsning i hele landet og få tilskud til at etablere løvtræ- og/eller nåletræbevoksninger, samt skovbryn. Derudover kan du også søge om tilskud til etablering af hegn i kulturfasen og til anlæg og pleje uden brug af dybdegående jordbearbejdning.  

I 2024 er tilskudssatserne øget og det er igen muligt at få tilskud til polsk småbladet lind.

Ny skov skal pålægges fredskovspligt efter skovloven.

Der kan i de fleste tilfælde hjemtages grundbetaling til tilplantede arealer i skovrejsningsprojekter, som modtager tilskuddet.

Tilskudsordningen privat skovrejsning 2024 er en del af den fælles europæiske landbrugspolitik (CAP) for perioden 2023-2027 og er 80 % finansieret af EU-midler og 20 % af nationalmidler. Til 2024 er der afsat 90 mio. til at etablere ny skov i Danmark.

👉 Kilde: Landbrugsstyrelsen

👉 Læs mere om den nye ordning hos Dansk Skovforening

Sønderjyllands første Klimaskov er indviet

 

Lørdag d. 7. maj blev en åben klimaskov indviet i Christiansfeld, hvor lodsejer Knud Høgh Rasmussen fik plantet gratis træer på sin jord. 

De første 3000 træer blev doneret af DHL.

Der er stadig mulighed for at donere op til 5000 træer til skoven. 

Hvis det er noget for din virksomhed eller organisation, kan du se hvordan I kan opnå positiv CO2 ejerskab for træerne lige her 

1 træ optager 375 kilo CO2 i gennemsnit i løbet af 100 år.

 

PLUS A/S bruger træ og planter træ

PLUS A/s er en af de mange virksomheder, der vælger at plante træ for klimaet. Virksomheden bruger træ til produkter og klimakompenserer ved at plante nye træer. 

Projektet, som er etableret i samarbejde med Growing Trees Network og Naturplant, har skrevet et stykke Folkeskov ind i virksomhedens historie. 

Træers optag af CO2 fra atmosfæren stiger over tid og PLUS Folkeskovens 7500 træer vil optage: 

  • Efter 1 år: 9,32 ton
  • Efter 10 år: 93,75 ton
  • Efter 30 år: 581,25 ton

Kilde: Johannsen, V.K., Nord-Larsen, T., Vesterdal, L., Bentsen, N. S. (2019) Kulstofbinding ved skovrejsning: Sagsnotat, 26s.

PLUS A/S siger om projektet: "Vi er stolte - og ikke mindst ydmyge - over på denne måde at kunne være med til at bidrage til oprettelsen af nye Folkeskove i Danmark. Det er ikke kun godt for klimaet - det er også med til at sikre vores rene drikkevand, flere levesteder for planter og dyr og nye områder til gavn for dit og mit friluftsliv".

"Skovene er i stand til at absorbere nogle af de aftryk, vi mennesker sætter i verden. Men skovene står også i skærende kontrast til alt det flygtige, vi fylder vores liv med. Den forsvinder ikke bare om to minutter. Den er - hvis vi giver den lov til det - blivende og værende i hundreder af år frem" Lars Højsgaard, administrerende direktør. 

Kontakt os, hvis du også vil plante skov eller donere træer som klimakompensation. 

TV2 NYHEDERNE - Klimaskove giver virksomhederne CO2 ejerskabet

Så du: Nyhederne: Tv2 - mandag d. 30/5 21.30 • 21 min - TV 2 PLAY

Her fortalte TV2 nyhederne om Klimaskove, hvor virksomheder kan donere træer og opnå retten til positiv CO2 ved at plante træer på private lodsejeres jord.
(kræver Tv2 play abonnement - spol evt frem til 17 minutter og 56 sekunder)

Møbelvirksomheden Holmris B8 giver med FURNITREE deres kunder mulighed for at udligne det CO2, der er forbundet med produktionen af de kontormøbler, de køber.

* Billede: 
Sustainability Director, HolmrisB8, Steffen Max Høgh interviewes af TV2 Nyhederne, hos Holmris B8 i Løsning.

Tv2-indslaget interviewer også den private lodsejer Christian Dinsen som er lykkelig for deres nye "sponsorerede" klimaskov, som Naturplant på dagen var i gang med at tilplante.

Nye Klimaskove giver virksomheder adgang til at CO2 reducere

En ny mulighed giver virksomheder adgang til effektiv CO2 reduktion, mens lodsejere bliver skovejere med økonomisk tilskud.

Det er win-win, når danske virksomheder og danske lodsejere tager fælles ansvar og indgår aftale om at rejse klimaskove i samarbejde med Growing Trees Network og Naturplant. 

- Klimaskovene gør vi mulige ved at matche virksomheders donation af træer til CO2 reduktion og lodsejeres ønske om en ny klimaskov....

 
NYHEDER
OM SKOVREJSNING
KONTAKT EN SKOVFOGED

Naturplant og Minister planter klimaskov på Samsø

Naturplant fik opgaven da Samsø Kommune og Klimaskov Danmark etablerede en Klimaskov ved Tranebjerg på Samsø.  

Minister Ane Halsboe-Jørgensen tog aktiv del og plantede et træ i den 2,2 hektar store klimaskov. 

Samsø Klimaskov indeholder både løv- og granskov, skovbryn samt bær-buske og -træer for at sikre biodiversitet og føde til dyr. En del af området er en lysåbent og robusthed og biodiversitet er tænkt ind i skovens design.

Københavns Universitet har beregnet, at skoven vil binde 1.300 tons CO2 frem til 2050 eller 146 kg CO2 pr. træ i samme periode.  

Samsø Kommune er en del af Danmarks Naturfrednings Klimakommuner. Det betyder, at kommunen forpligter sig til at skabe en CO2-besparelse på minimum 2% om året og nu hjælper en Klimaskov til at nå dette mål. 
Kilde: https://www.visitsamsoe.dk/inspiration/ren-energi-til-oeen/

Træer i Samsø Klimaskov:

  • 7.200 m2 med løvtræer (80% egetræer, 10% lindetræer, 10% kirsebærtræer)
  • 12.000 m2 med nåletræer (40% rødgran, 40% douglasgran, 40% lærketræer)
  • 3.000 m2 skovbryn med blomstrende og bærbærende buske og træer, indblandet egetræer og kirsebærtræer.
  • 1.500 lysåbent areal