NYHEDER OM SKOVREJSNING
KONTAKT EN SKOVFOGED

Ansøgningsfrist 3. oktober 2023 for privat skovrejsning

Lodsejere kan søge tilskud til ny skovrejsning fra den samlede pulje på 70 mio kr. Ordningen giver mulighed for, at nye skovrejsningsprojekter kan igangsættes allerede, når ansøgningen er sendt til Landbrugsstyrelsen i modsætning til tidligere ordninger, hvor projektet først kunne påbegyndes efter tilsagn var givet. 

I praksis betyder det, at du kan indgå aftaler med leverandører, bestille, få leveret og betale for materialer og ydelser til projektet, når ansøgningen er indsendt. Du skal kunne dokumentere alle aftaler og udgifter til Landbrugsstyrelsen. Det er også vigtigt at bemærke, at der ikke er garanti for tilskud, før du har modtaget tilsagn til dit projekt fra Landbrugsstyrelsen.  

Naturplant kan hjælpe med dit skovrejsningsprojekt - lige fra idé, projektering, ansøgning og udførsel. 

👉 Kontakt os her

 

Beskrivelse af tilskudsordningen: 

Tilskud til privat skovrejsning er en støtteordning under det danske landdistriktsprogram for private ejere af landbrugsjord, som ønsker at plante skov. Tilskuddet finansieres 100% af EU.

Tilskuddet gives til etablering af ny skov, som omfatter mindst 2,00 ha tilplantede arealer. 

Ny skov skal pålægges fredskovspligt efter skovloven.

Du kan få tilskud til at etablere løvtræ- eller nåletræbevoksninger og skovbryn med hjemmehørende træarter. Der gives også tilskud til etablering af hegn i kulturfasen. Naturlig tilgroning kan indgå i begrænset omfang, og her kan der også gives tilskud til hegn.

Der er mulighed for at søge om tilskud til privat skovrejsning i hele landet. Projekter, som bidrager til kvælstofindsatsen, bliver prioriteret højest.

Der kan i de fleste tilfælde hjemtages grundbetaling til tilplantede arealer i skovrejsningsprojekter, som modtager tilskuddet.

👉 Kilde: Landbrugsstyrelsen

👉 Læs mere om den nye ordning hos Dansk Skovforening

Sønderjyllands første Klimaskov er indviet

 

Lørdag d. 7. maj blev en åben klimaskov indviet i Christiansfeld, hvor lodsejer Knud Høgh Rasmussen fik plantet gratis træer på sin jord. 

De første 3000 træer blev doneret af DHL.

Der er stadig mulighed for at donere op til 5000 træer til skoven. 

Hvis det er noget for din virksomhed eller organisation, kan du se hvordan I kan opnå positiv CO2 ejerskab for træerne lige her 

1 træ optager 375 kilo CO2 i gennemsnit i løbet af 100 år.

 

PLUS A/S bruger træ og planter træ

PLUS A/s er en af de mange virksomheder, der vælger at plante træ for klimaet. Virksomheden bruger træ til produkter og klimakompenserer ved at plante nye træer. 

Projektet, som er etableret i samarbejde med Growing Trees Network og Naturplant, har skrevet et stykke Folkeskov ind i virksomhedens historie. 

Træers optag af CO2 fra atmosfæren stiger over tid og PLUS Folkeskovens 7500 træer vil optage: 

  • Efter 1 år: 9,32 ton
  • Efter 10 år: 93,75 ton
  • Efter 30 år: 581,25 ton

Kilde: Johannsen, V.K., Nord-Larsen, T., Vesterdal, L., Bentsen, N. S. (2019) Kulstofbinding ved skovrejsning: Sagsnotat, 26s.

PLUS A/S siger om projektet: "Vi er stolte - og ikke mindst ydmyge - over på denne måde at kunne være med til at bidrage til oprettelsen af nye Folkeskove i Danmark. Det er ikke kun godt for klimaet - det er også med til at sikre vores rene drikkevand, flere levesteder for planter og dyr og nye områder til gavn for dit og mit friluftsliv".

"Skovene er i stand til at absorbere nogle af de aftryk, vi mennesker sætter i verden. Men skovene står også i skærende kontrast til alt det flygtige, vi fylder vores liv med. Den forsvinder ikke bare om to minutter. Den er - hvis vi giver den lov til det - blivende og værende i hundreder af år frem" Lars Højsgaard, administrerende direktør. 

Kontakt os, hvis du også vil plante skov eller donere træer som klimakompensation. 

TV2 NYHEDERNE - Klimaskove giver virksomhederne CO2 ejerskabet

Så du: Nyhederne: Tv2 - mandag d. 30/5 21.30 • 21 min - TV 2 PLAY

Her fortalte TV2 nyhederne om Klimaskove, hvor virksomheder kan donere træer og opnå retten til positiv CO2 ved at plante træer på private lodsejeres jord.
(kræver Tv2 play abonnement - spol evt frem til 17 minutter og 56 sekunder)

Møbelvirksomheden Holmris B8 giver med FURNITREE deres kunder mulighed for at udligne det CO2, der er forbundet med produktionen af de kontormøbler, de køber.

* Billede: 
Sustainability Director, HolmrisB8, Steffen Max Høgh interviewes af TV2 Nyhederne, hos Holmris B8 i Løsning.

Tv2-indslaget interviewer også den private lodsejer Christian Dinsen som er lykkelig for deres nye "sponsorerede" klimaskov, som Naturplant på dagen var i gang med at tilplante.

Nye Klimaskove giver virksomheder adgang til at CO2 reducere

En ny mulighed giver virksomheder adgang til effektiv CO2 reduktion, mens lodsejere bliver skovejere med økonomisk tilskud.

Det er win-win, når danske virksomheder og danske lodsejere tager fælles ansvar og indgår aftale om at rejse klimaskove i samarbejde med Growing Trees Network og Naturplant. 

- Klimaskovene gør vi mulige ved at matche virksomheders donation af træer til CO2 reduktion og lodsejeres ønske om en ny klimaskov....

 
NYHEDER
OM SKOVREJSNING
KONTAKT EN SKOVFOGED

Naturplant og Minister planter klimaskov på Samsø

Naturplant fik opgaven da Samsø Kommune og Klimaskov Danmark etablerede en Klimaskov ved Tranebjerg på Samsø.  

Minister Ane Halsboe-Jørgensen tog aktiv del og plantede et træ i den 2,2 hektar store klimaskov. 

Samsø Klimaskov indeholder både løv- og granskov, skovbryn samt bær-buske og -træer for at sikre biodiversitet og føde til dyr. En del af området er en lysåbent og robusthed og biodiversitet er tænkt ind i skovens design.

Københavns Universitet har beregnet, at skoven vil binde 1.300 tons CO2 frem til 2050 eller 146 kg CO2 pr. træ i samme periode.  

Samsø Kommune er en del af Danmarks Naturfrednings Klimakommuner. Det betyder, at kommunen forpligter sig til at skabe en CO2-besparelse på minimum 2% om året og nu hjælper en Klimaskov til at nå dette mål. 
Kilde: https://www.visitsamsoe.dk/inspiration/ren-energi-til-oeen/

Træer i Samsø Klimaskov:

  • 7.200 m2 med løvtræer (80% egetræer, 10% lindetræer, 10% kirsebærtræer)
  • 12.000 m2 med nåletræer (40% rødgran, 40% douglasgran, 40% lærketræer)
  • 3.000 m2 skovbryn med blomstrende og bærbærende buske og træer, indblandet egetræer og kirsebærtræer.
  • 1.500 lysåbent areal 

Rekord mange ansøgninger i 2020. Alle får tilskud!

Der er rekordmange lodsejere, som vil plante ny skov i Danmark. I 2020 var der 479 ansøgere og et samlet areal på 2.300 hektar, svarende til knap 79 mio. kr. 

Det er helt fantastisk at se, hvor mange private der er parat til at plante skov til gavn for klimaet og miljøet. I år er der dobbelt så mange penge i puljen som sidste år, og alligevel er der kommet ansøgninger ind for mere end puljens størrelse. Jeg har besluttet at lægge ekstra penge i puljen, så der er tilskud til alle ansøgere, der lever op til kravene. Det er vigtigt, at vi får gang i så meget skovrejsning som muligt, siger fødevareminister Rasmus Prehn. 

Jeg vil gerne rose alle, som har ansøgt om at anlægge skov. De viser et kæmpe samfundsansvar. Den store interesse beviser, at lodsejere gerne vil gå forrest og være med til at forbedre miljøet og klimaet. Jeg glæder mig meget til at besøge nogle af de fantastiske skove, som forhåbentlig snart vokser frem i hele landet, siger Rasmus Prehn.

► Læs nyheden på fra Landbrugsstyrelsen

70 millioner kr. til ny skovrejsning i hele Danmark

Puljen til ny skovrejsning er større end nogen side før. De sidste års succes betyder, at tilskudspuljen bliver øget til 70 millioner for nye skovrejsningsprojekter i 2020. Derudover bliver midlerne tilgængelige for arealer, som tidligere lå uden for ordningen, så der kan søges til arealer i hele Danmark. 

Der er mere fokus på grønne hensyn, som i højere grad end tidligere tilgodeser miljø og klima. Vi får mulighed for at lave bredere skovbryn og bruge flere buske, små træer og ammetræer i skovbryn og bevoksninger. Det skaber herlighed og øger naturens flora, fauna og biodiversitet. 

Helt særligt er det, at der kan gives tilskud til arealer, som ligger uden for ‘kystvandoplande med kvælstofindsatsbehov’. Det gælder for eksempel jordejere på Sjælland og øerne, Nordjylland, Djurs og Bornholm, som nu også kan få tilskud til nye skovrejsningsprojekter. 

Den nye ansøgningsrunde er åben i perioden 01.juli - 30. september 2020. Derfor er der al mulig god grund til at komme i gang med ansøgningsarbejdet nu.

► Læs mere om skovrejsning her

► Læs mere om tilskud til skovrejsning her

► Book et gratis rådgivningsmøde her

Tilskud til alle ansøgninger om skovrejsning i 2019

Der er tilskud til alle ansøgninger om privat skovrejsning, der opfylder kriterierne i 2019. Tilskudspuljen er blevet øget med 15,2 mio. kr., så der i alt er ca. 50 mio. kr. til ny skovrejsning, som er en del af regeringens kvælstofindsats mod et bedre klima.

Skoven giver skønne mangfoldige naturoplevelser året rundt. Og skoven har flere fordele - den bidrager også til et bedre klima. Skovens træer binder CO2, og skoven renser luften for skadelige partikler, som er med til at regulere temperaturen på jorden. 

Derfor støtter man politisk skovrejsning med en tilskudordning, der betyder, at du som jordejer af landbrugsjord kan plante skov betalt af staten. 

Du kan få 32.000 kr. i tilskud pr. ha. til plantning, som kan kombineres med løbende landbrugsstøtte uden bagkant. Begynd planlægning af din nye skov nu, så du er klar når ansøgningsfristen starter. 

► Se dine muligheder for at få tilskud her 

Hvis du også vil være skovejer kan du kontakte os her eller booke et gratis rådgivningsmøde her. Vi glæder os til at tale med dig!  

Der er tilskud til alle skovrejsninger 

Landbrugsstyrelsen er i gang med at behandle skovrejsningsansøgningerne. Der er 279 ansøgninger, som kan føre til 1500 hektar ny skov i Danmark.

I modsætning til tidligere år vil der ikke blive prioriteret i ansøgningerne, da puljen er stor nok til at dække godkendte tilskudsansøgninger.

Alle ansøgninger, der opfylder kravene, vil modtage støtte til skovrejsning.
De første nye skovejere vil modtage svar i december og landbrugsstyrelsen forventer at have svar til alle ansøgere i starten af 2020, så de nye skove kan etableres i 2020.

► Læs Landbrugsstyrelsens meddelelse her

Om tilskud til privat skovrejsning

Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20 og er 100% finansieret af EU.  Den har til formål at etablere nye skove, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstof til søer, fjorde og/eller indre farvande, på privatejede landbrugsarealer.

Vi skal have mere vild skov i Danmark

Miljøstyrelsen har givet tilsagn om erstatning til skovejere for 27 nye urørte skove. Det er en den største stigning i privat urørt skov og for første gang kommer der også urørt skov udenfor Natura 2000-områder.

De nye urørte skove udvikler sig som urskov og er godt for biodiversiteten. Skoven vil med tiden udvikle gode levesteder for sjældne plante og dyrearter i døde træer med svampe og spættehuller, væltede stammer på skovbunden og et stort antal sumpe. moser og lysninger.  

Skovejere af ny, urørt skov får en økonomisk kompensation i en størrelsesorden, som normalt først opnås, når skoven bliver solgt. Jagtrettigheder og adgangsforhold bliver ikke ændret, når skovene bliver urørte. Tilskud til urørt skov har været muligt siden 2017 og interessen fra skovejerne er stigende. 

► Læs Miljøstyrelsens pressemeddelelse her 

► Læs om tilskud til urørt skov her