NYHEDER


Ansøg om tilskud til skovrejsning inden d. 15/9 !

08.2018

Som noget nyt kan du søge tilskud til at plante nåleskov. Og du kan søge forhøjet tilskud til at anlægge skov med særlige miljøhensyn (uden dybdepløjning og pesticider).

Miljø- og Fødevareministeriet oplyser, at skovrejsningsprojekter med særlige miljøhensyn vil blive prioriteret først. Desuden prioriteres nye skovrejsninger, der etableres i områder med særlige drikkevandsinteresser. 

Udfyld formularen eller kontakt os her for at høre om mulighederne på dit areal. Fristen for at ansøge om tilskud udløber 15 september 2018. 

Ansøgningsrunden for tilskud til skovrejsning er lukket

09.2017

Dette års ansøgningsfrist for tilskud til ny skovrejsning sluttede 03. september og i de følgende måneder vil ansøgerne modtage svar fra myndighederne. Miljøstyrelsen forventer at have behandlet alle ansøgninger for skovrejsning inden udgangen af 2017. Ansøgerne får direkte besked.  

Hvis du ikke nåede at komme med i ansøgningsrunden i år, er der stadig gode muligheder for at få tilsagn i 2018.

Du kan med fordel starte de indledende overvejelser for din skovrejsning allerede nu. På den måde får du god tid til at overveje skovens udformning og muligheder, når ansøgningsportalen åbner igen. 

Kontakt Naturplant og få professionel vejledning til din skovrejsning, så kan du snart indfri dine drømme om at blive skovejer. 

30 mio. kr. ekstra til nye skovrejsninger i 2016 !!!

10.2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har oplyst, at støttepuljen for 2016 er fire-doblet  fra 10 mio. til 40 mio. kr. på grund af det massive antal skovrejsningsansøgninger, der er indsendt i år:

2016: 300 ansøgninger (1.400 hektar i alt)

2015: 170 ansøgninger (900 hektar i alt)

40 millioner kroner svarer til ca. 1200 hektar og dermed kan alle kvalificerede skovrejsningsansøgninger forvente at blive tildelt støtte i 2016.

Den øgede pulje er initieret af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, og er et resultat af den massive opbakning lodsejerne har givet den nye skovrejsningsordning. De ekstra midler er fundet ved at fremrykke en del af den pulje, der var afsat til skovrejsning frem til 2020.  

Naturplant er ovenud tilfreds med at kunne bidrage med en markant stor andel af årets ansøgninger. Et meget vigtigt skridt mod regeringens målsætning (1989) om at øge Danmarks samlede skovareal til 20-25%.

I 2017 er puljen for skovrejsning på 35 mio. kr., så der er også meget stor sandsynlighed for at få støtte til ny skovrejsning til næste år.

Book et gratis skovrejsningsmøde, hvis du også vil være skovejer.

Se Naturplants skovrejsninger her

Ansøgningsrunden til privat skovrejsning er lukket for denne gang

08.2016

Styrelsen for Vand og Naturforvaltning (SVANA) har nu lukket ansøgningsportalen for skovrejsning i denne omgang. Styrelsen forventer at have behandlet alle ansøgninger for skovrejsning inden udgangen af 2016. Ansøgerne får direkte besked.  

Ny skovrejsning er et politisk fokusområde og der er afsat en pulje på 35 mio. kr. til skovrejsning i 2017. 

Hvis du ikke nåede at komme med i ansøgningsrunden i år, er der altså rigtig gode chancer for at få tilsagn næste år.

Du kan med fordel starte de indledende overvejelser for din skovrejsning allerede nu. På den måde får du god tid til at overveje skovens udformning og muligheder, når ansøgningsportalen åbner igen. 

Kontakt Naturplant og få professionel vejledning til din skovrejsning, så kan du snart indfri dine drømme om at blive skovejer. 

NY attraktiv ordning til skovrejsning

03.2016

Skovrejsning er et vigtigt miljø-virkemiddel i den nye landbrugspakke. Derfor planlægges en ny skovrejsningsordning*, der giver mulighed for, at arealer helt ned til 2 hektar kan få tilskud samtidig med hektarstøtten bevares på samme vilkår som ved landbrugsarealer.

Enklere betingelser

Den nye skovrejsningsordning har sigte på at skabe en fokuseret indsats for skov, vand og natur på markant enklere betingelser end tidligere. Den hidtidige brug af positive og negative skovrejsningsområder til at differentiere tilskuddet vil frafalde og i stedet laves der i den nye ordning en områdeprioritering, der definerer, hvor stort tilskud der kan opnås. 

Prioriteringen fastsættes ud fra vandrammedirektivet og vil betyde, at skovrejsninger inden for vandrammedirektivet kan få op til 32.000 kr. i tilskud pr. hektar, mens skovrejsninger uden for vandrammedirektivet støttes med op til 24.000 kr. pr. hektar under forudsætning af, at der plantes løvskov. Ordningen vil derudover rumme tilskud til nåleskov, såning af løvskov eller skovbryn samt tilskud til hegning.

Gratis løvskov

Etablering af løvskov er et effektivt middel til at opnå miljøforbedringer på flere planer, fortæller skovfoged Peter Kjøngerskov fra Naturplant. Løvskov gavner dannelsen af grundvand, fordi grundvandet dannes i vinterhalvåret, hvor løvtræerne ikke har blade og derfor er der en bedre nedsivning end ved nåletræer. Derudover skaber nåletræer en forsuring af jorden, og denne forsuring frigør tungmetaller, der er uhensigtsmæssige for grundvandet, uddyber han. For skovejeren giver løvskov øget herlighedsværdi og mere kvalitetsnatur på ejendommen. Og da løvskov kan etableres inden for rammerne af tilskuddets forventede størrelse, kan lodsejeren faktisk plante sin skov gratis.

I den tidligere ordning blev tilskuddet udbetalt i 2 rater og en række krav skulle være opfyldt for at 2. rate kunne udbetales – typisk 2-4 år efter etableringen. I den nye ordning vil tilskuddet blive udbetalt på én gang i forbindelse med plantningen, så skovejerens likviditetsbelastning er minimal. Nye skovarealer vil bevare hektarstøtten på samme vilkår som landbrugsarealer. Og hvis arealet ligger inden for vandrammedirektivet vil der ikke være begrænsning for antal år – det vil der være for arealer udenfor vandrammedirektivet, som kan bevare hektarstøtten i 5 år efter plantning.

Stor pulje inkluderer mindre arealer

Det forventes, at der afsættes 10 mio. kr. til skovrejsning i 2016 og 35 mio. kr. årligt i 2017-2020. Og rigtig mange kan få glæde af midlerne, da ordningen vil gælde arealer helt ned til 2 hektar. Det betyder, at ansøgere der tidligere har fået afslag nu vil få en ny chance for at rejse skov og endda med grundbetaling uden ophør. Det giver også mulighed for at optimere landbrugsdriften ved at afrette arealer og etablere skov på ukurante stykker eller mindre produktive arealer og samtidig opnå en herlighedsværdi.

Ansøgningsrunden forventes at åbne d. 01. maj med frist d. 01. juli 2016, men du kan med fordel begynde de indledende overvejelser allerede nu. Naturplant tilbyder et gratis og uforpligtende rådgivningsmøde, hvor du får en skitse baseret på dine ønsker for skoven og et økonomisk overblik over projektet.

Se om dit areal er inkluderet i vandrammedirektivet og en oversigt over tilskud til skovrejsning her

Mød skovejer Anders Pedersen her

*Der tages forbehold for ændringer.

Ansøgningsrunde for levende hegn er åben - nye regler

03.2016

Nu kan du søge tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger. 

Der er afsat 10 mio. kr. til etablering af levende hegn (3-7 rækker) og småbeplantninger (mindre end 0,5 hektar). Puljen fordeles med 2 mio. kr. til individuelle projekter og 8 mio. kr. til kollektive projekter.  

 

Reglerne er forenklet i forhold til tidligere:

- Standardprisen på en plante er 24 kr. 

- Tilskuddet er på 50%, det vil sige 12 kr. pr. plante. 

- De 12 kr. dækker alle udgifterne til projektet; fra indkøb af planter til vedligeholdelse af beplantningen.

- Projekterne prioriteres; projekter med flest planter og flest beplantninger får højeste prioritering.

Der er ansøgningsfrist d. 03. maj 2016

Læs mere på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside
 

Naturplant har mange års solid erfaring i ansøgning og etablering af levende hegn og små beplantninger. 

Download en projektbeskrivelse her

Bestil en plantepakke her

Eller kontakt os og lad os skræddersy din beplantning

 

Nu er der mulighed for støtte til lysåbne arealer i skov

01.2016

NaturErhvervstyrelsen genoptager sager om landbrugsstøtte. Det drejer sig om arealer, der har fået en forkert afgørelse i perioden 2005-2015. 

Det er særligt lysåbne arealer i skov, rekreative arealer og arealer i lufthavne, der har mulighed for en ny afgørelse. Det er en forudsætning, at landmanden stadig er aktiv landmand og at der tidligere er søgt landbrugsstøtte til arealet.     

De arealer, der opnår ny afgørelse, tildeles tilbagevirkende støtte samtidig med at betalingsrettighederne gentildeles med virkning fra 2016 eller 2017. 

Kontakt NaturErhvervstyrelsen senest d. 01. marts 2016 for at få genoptaget din sag. 

Læs mere på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside