NYHEDER


Ansøg om tilskud til skovrejsning inden d. 15/9 !

08.2018

Som noget nyt kan du søge tilskud til at plante nåleskov. Og du kan søge forhøjet tilskud til at anlægge skov med særlige miljøhensyn (uden dybdepløjning og pesticider).

Miljø- og Fødevareministeriet oplyser, at skovrejsningsprojekter med særlige miljøhensyn vil blive prioriteret først. Desuden prioriteres nye skovrejsninger, der etableres i områder med særlige drikkevandsinteresser. 

Udfyld formularen eller kontakt os her for at høre om mulighederne på dit areal. Fristen for at ansøge om tilskud udløber 15 september 2018. 

30 mio. kr. ekstra til nye skovrejsninger i 2016 !!!

10.2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har oplyst, at støttepuljen for 2016 er fire-doblet  fra 10 mio. til 40 mio. kr. på grund af det massive antal skovrejsningsansøgninger, der er indsendt i år:

2016: 300 ansøgninger (1.400 hektar i alt)

2015: 170 ansøgninger (900 hektar i alt)

40 millioner kroner svarer til ca. 1200 hektar og dermed kan alle kvalificerede skovrejsningsansøgninger forvente at blive tildelt støtte i 2016.

Den øgede pulje er initieret af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, og er et resultat af den massive opbakning lodsejerne har givet den nye skovrejsningsordning. De ekstra midler er fundet ved at fremrykke en del af den pulje, der var afsat til skovrejsning frem til 2020.  

Naturplant er ovenud tilfreds med at kunne bidrage med en markant stor andel af årets ansøgninger. Et meget vigtigt skridt mod regeringens målsætning (1989) om at øge Danmarks samlede skovareal til 20-25%.

I 2017 er puljen for skovrejsning på 35 mio. kr., så der er også meget stor sandsynlighed for at få støtte til ny skovrejsning til næste år.

Book et gratis skovrejsningsmøde, hvis du også vil være skovejer.

Se Naturplants skovrejsninger her

NY attraktiv ordning til skovrejsning

03.2016

Skovrejsning er et vigtigt miljø-virkemiddel i den nye landbrugspakke. Derfor planlægges en ny skovrejsningsordning*, der giver mulighed for, at arealer helt ned til 2 hektar kan få tilskud samtidig med hektarstøtten bevares på samme vilkår som ved landbrugsarealer.

Enklere betingelser

Den nye skovrejsningsordning har sigte på at skabe en fokuseret indsats for skov, vand og natur på markant enklere betingelser end tidligere. Den hidtidige brug af positive og negative skovrejsningsområder til at differentiere tilskuddet vil frafalde og i stedet laves der i den nye ordning en områdeprioritering, der definerer, hvor stort tilskud der kan opnås. 

Prioriteringen fastsættes ud fra vandrammedirektivet og vil betyde, at skovrejsninger inden for vandrammedirektivet kan få op til 32.000 kr. i tilskud pr. hektar, mens skovrejsninger uden for vandrammedirektivet støttes med op til 24.000 kr. pr. hektar under forudsætning af, at der plantes løvskov. Ordningen vil derudover rumme tilskud til nåleskov, såning af løvskov eller skovbryn samt tilskud til hegning.

Gratis løvskov

Etablering af løvskov er et effektivt middel til at opnå miljøforbedringer på flere planer, fortæller skovfoged Peter Kjøngerskov fra Naturplant. Løvskov gavner dannelsen af grundvand, fordi grundvandet dannes i vinterhalvåret, hvor løvtræerne ikke har blade og derfor er der en bedre nedsivning end ved nåletræer. Derudover skaber nåletræer en forsuring af jorden, og denne forsuring frigør tungmetaller, der er uhensigtsmæssige for grundvandet, uddyber han. For skovejeren giver løvskov øget herlighedsværdi og mere kvalitetsnatur på ejendommen. Og da løvskov kan etableres inden for rammerne af tilskuddets forventede størrelse, kan lodsejeren faktisk plante sin skov gratis.

I den tidligere ordning blev tilskuddet udbetalt i 2 rater og en række krav skulle være opfyldt for at 2. rate kunne udbetales – typisk 2-4 år efter etableringen. I den nye ordning vil tilskuddet blive udbetalt på én gang i forbindelse med plantningen, så skovejerens likviditetsbelastning er minimal. Nye skovarealer vil bevare hektarstøtten på samme vilkår som landbrugsarealer. Og hvis arealet ligger inden for vandrammedirektivet vil der ikke være begrænsning for antal år – det vil der være for arealer udenfor vandrammedirektivet, som kan bevare hektarstøtten i 5 år efter plantning.

Stor pulje inkluderer mindre arealer

Det forventes, at der afsættes 10 mio. kr. til skovrejsning i 2016 og 35 mio. kr. årligt i 2017-2020. Og rigtig mange kan få glæde af midlerne, da ordningen vil gælde arealer helt ned til 2 hektar. Det betyder, at ansøgere der tidligere har fået afslag nu vil få en ny chance for at rejse skov og endda med grundbetaling uden ophør. Det giver også mulighed for at optimere landbrugsdriften ved at afrette arealer og etablere skov på ukurante stykker eller mindre produktive arealer og samtidig opnå en herlighedsværdi.

Ansøgningsrunden forventes at åbne d. 01. maj med frist d. 01. juli 2016, men du kan med fordel begynde de indledende overvejelser allerede nu. Naturplant tilbyder et gratis og uforpligtende rådgivningsmøde, hvor du får en skitse baseret på dine ønsker for skoven og et økonomisk overblik over projektet.

Se om dit areal er inkluderet i vandrammedirektivet og en oversigt over tilskud til skovrejsning her

Mød skovejer Anders Pedersen her

*Der tages forbehold for ændringer.